Εργατικά

i. Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας
ii. Υποβολή ΑΠΔ
iii. Υποβολή όλων των εντύπων σε ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ (προσλήψεις, απολύσεις, συμβάσεις, πίνακες προσωπικού, αποχωρήσεις, ετήσιες άδειες)
iv. Ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία
v. Πλήρης ενημέρωση για τη σωστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας
vi. Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ

Συμβουλευτική

i. Μελέτη για την καλύτερη μορφή εταιρείας ανάλογα με την κάθε περίπτωση
ii. Στήσιμο κατάλληλου λογιστικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε εταιρείας
iii. Συνεχής ενημέρωση των υπαλλήλων του λογιστηρίου σας για τις αλλαγές της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και τη σωστή εφαρμογή των νέων διατάξεων
iv. Συμβουλές ως προς την εκπεσιμότητα των δαπανών της επιχείρησής σας

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων

i. Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων
ii. Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών στην εφορία
iii. Ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών μέσω ΓΕΜΗ και υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων

Επιδοτούμενα προγράμματα

i. Ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα
ii. Business plan, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

This is example home page content.

You can enable/disable static content for home page in Theme Options -> Layout -> Front page content.